ODLUKE SA REZULTATIMA GLASANJA SA SKUPŠTINE AKCIONARA OD 01.07.2024.G.

POLITIKA NAKNADA I VISINA NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Broj: 51-186-157-63-18-7-2024-5

Dana: 16.05.2024.g.

 

 

 

Na Sjednici Odbora direktora koja je održana dana 16.05.2024.g. na osnovu člana 135. Zakona o privrednim društvima (Sl. list CR br. 65/20 od 03.07.2020.g. i 146/21 od 31.12.2021.g.) i člana 37. Statuta Društva od 13.12.2021.g., sa izmjenama i dopunama od 01.07.2022.g. i 30.06.2023.g. i u skladu sa ostalim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva koje se odnose na Skupštinu akcionara, donijeta je sledeća:

 

O D L U K A

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

DRUŠTVA

 

Saziva se Redovna Godišnja Sjednica Skupštine akcionara “ALPMONT“ AD  HERCEG NOVI za dan 01.07.2024.godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom i za istu se predlaže sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1.    Otvaranje Redovne Godišnje Sjednice Skupštine akcionara, imenovanje radnih

tijela, Izvještaj o Spisku akcionara „ALPMONT“ AD ZELENIKA, koji je pribavljen od CKDD Crne Gore, Izvještaj o prisutnosti akcionara, konstatacija postojanja kvoruma i konstatacija Dnevnog reda.

2.    Usvajanje Zapisnika sa predhodne Sjednice Skupštine akcionara.

3.    Usvajanje Završnog računa  o poslovanju Društva za 2023.g.

·         Usvajanje godišnjeg finansijskog iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.g.

·         Usvajanje Izvještaja Revizora za 2023.g.

4.    Usvajanje Godišnjeg Izvještaja Odbora direktora sa pojedinačnim Izvještajima svih članova Odbora direktora. (Evaluacije).

5.    Usvajanje akta o politici naknada i o visini naknada članovima Odbora direktora.

6.    Razrješenje Revizora.

7.    Izbor i imenovanje Revizora za 2024.g.

 

Redovna Godišnja Sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati u prostorijama Društva u Zelenici u Herceg Novom .

Pravo da učestvuju i odlučuju na Redovnoj Godišnjoj Sjednici Skupštine akcionara imaju svi upisani akcionari sa pravom glasa, koji valjano prijave svoje učešće na istoj.

Prijavljivanje za učešće u radu na Redovnoj Godišnjoj Sjednici Skupštine akcionara može se učiniti u vremenu od 11 do 11 časova i 40 minuta, na dan održavanja Sjednice, u prostorijama Društva u Zelenici, Herceg Novi, uz davanje na uvid ličnog  dokumenta, odnosno prilaganjem valjanog punomoćja za zastupanje.

Kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja upisanih akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem valjanih punomoćja ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića. U radu na Redovnoj Godišnjoj Sjednici  Skupštine  akcionar može učestvovati i elektronskim putem, prije ili u toku održavanja Sjednice i to na način da najmanje dva radna dana prije održavanja Sjednice dostavi izjavu ovjerenu, kod notara, da će glasanje izvršiti sa određene e-mail adrese.

Materijali sa predlozima odluka koji trebaju da se razmatraju na Redovnoj Godišnjoj Sjednici Skupštine akcionara Društva biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva  u zakonskom roku.

Na zahtjev akcionara, Društvo će, elektronskom poštom, na adresu koju odredi akcionar, dostaviti obavještenje o sazivanju Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluka.

Sve dodatne  informacije mogu se dobiti, radnim danom, na telefon br. : 031-678-537 u vremenu od 08-15 časova.

Internet adresa : www.alpmontadhn.com

E-mail: alpmontadhn@gmail.com

                      

 

 

                                                                         ODBOR DIREKTORA

 

                                                                                Predsjednik

                                                                            Vladimir Begović

 

                                                                     ---------------------------------